kosmetyki EagleOne

NANOWAX

NANOWAX

Wosk do czyszczenia i polerowania lakieru.

opakowanie:
472 ML

cena w sklepie:
73.19

NanoWax

Eagle One NanoWax jest stosowanym w motoryzacji woskiem czyszcz?co-­poleruj?cym wykorzystuj?cym najnowocze?niejsz? Nano Technologi?. Technologia ta stosuje wyj?tkowo ma?e cz?stki do polerowania i wype?niania ma?ych rys i niedoskona?o?ci powierzchni lakierowanych. Wysokiej jako?ci Nano Wosk Carnauba (zawieraj?cy dla efektywniejszego dzia?ania nanocz?steczki) oraz polimery i silikony pomagaj? wype?ni? w?osowate szczeliny w lakierowanej powierzchni pozostawiaj?c d?ugotrwa?y p?aszcz ochronny o wyj?tkowo g??bokim po?ysku. Dzi?ki nanocz?steczkom (mniejszym ni? jedna/miliardowa metra) mo?na w prosty sposób usun?? resztki produktu nie pozostawiaj?c bia?ego osadu.

  • Daje g??boki d?ugotrwa?y po?ysk
  • Zawiera wysokiej jako?ci Nano Wosk Carnauba
  • Stosowany przez pasjonatów i specjalistów
  • Wygodna butelka z pompk? + ?ciereczka z mikrofibry
produkty Valvoline